Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup a predaj  internetového obchodu (,,e-shop,,)   na internetovej stránke Italgusto, s.r.o., a bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zmluvných strán).

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci) Italgusto, s.r.o. je spoločnosť Italgusto, s.r.o..

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa (predávajúci) internetového obchodu

Obchodné meno:  Italgusto, s.r.o.
Hlavná 8, Dlhá Ves,  049 55
IČO: 46 516 271
IČ DPH:SK2023411720
Výpis  z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., Vložka č-29115/V
Telefónne číslo 0915/500490, (časovo od 8:00 –do16:00)
Adresa elektronickej pošty : italgustosro@gmail.com
Adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu: Italgusto, s.r.o., Dlhá Ves 049 55, Hlavná 8

 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Objednávka:

 1. Spotrebiteľ (kupujúci) objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu  (e-shop) na Italgusto, s.r.o. písomnou formou: odoslaním objednávky cez internetový obchod. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku, ďalej len kúpna zmluva. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ  (kupujúci) uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
   
  Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho:
  • a) výber tovaru, úprava množstva tovaru v detaile produktu alebo v nákupnom košíku a pokračovanie k ďalšiemu kroku stlačením tlačidla "Do pokladne",
  • b) overenie správnosti údajov kupujúceho - určenie fakturačnej a dodacej adresy, spôsob platby a dopravy, poprípade ich zmena alebo doplnenie chýbajúcich polí,
  • c) odsúhlasenie Všeobecných obchodných podmienok a odoslanie objednávky stlačením tlačidla"Záväzná objednávka s povinnosťou platby".

 3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré  kupujúci obdrží na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na  e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom  objednávky.
 4. Spotrebiteľ (kupujúci) má zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ak spotrebiteľ (kupujúci) odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru;

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Informácia o orgáne dozoru.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom ., Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

5. Platobné podmienky – spôsob platby a s dopravy, dodacie lehoty

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 1. 1. Cena produktu je stanovená cenníkom, cena je uvádzaná pri každom tovare predávajúceho
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) Vlastnou dopravou (osobný odber tovaru od predávajúceho).
  b) Dopravou predávajúceho ( za príplatok).
  c) Kuriérom (zasielateľskou službou).
  d) Cez Slovenskú poštu
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

5. Záručná doba a Reklamačný poriadok

Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na výrobku či v súvislosti s poskytnutou službou. Zákon stanovuje v závislosti od druhy tovaru rôzne dĺžky záručnej doby (napr. potraviny bez udaného dátumu spotreby majú záruku len 8 dní). Ak je však na výrobku uvedená lehota pre použitie,(dátum spotreby) platí záruka až do jej uplynutia.

Záručná doba na tovar trvá maximálne do lehoty použitia, vyznačenej na obale tovaru.

Záruka 24 mesiacov platí pri kúpe spotrebného tovaru spotrebiteľom.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

PRAVIDLÁ PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný si vizuálne skontrolovať tovar pri jeho preberaní. Má nárok odmietnuť prevzatie:

 • ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou,
 • ak je tovar neúplný,
 • ak je tovar iný, než kupovaný, pokiaľ nie je kupujúci vopred dohodnutý s predávajúcim o zámene tovaru,
 • ak je doba trvanlivosti kratšia, ako je dohodnutá s predávajúcim, alebo podliehajúca predpisom SR,
 • ak je suma na faktúre iná, než dohodnutá, pokiaľ nie je o tom kupujúci vopred informovaný predávajúcim.

A) Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté:

 • v súvislosti s neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim,
 • mechanickým poškodením pri manipulácii s tovarom,
 • nedodržaním pravidiel správneho skladovania,  s pravidelnou údržbou, pre rôzne druhy potravín (suchý, chladný, chladený, mrazený), so správnym dodržiavaním teplôt,
 • pri živelných katastrofách,
 • v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok skladového priestoru kupujúceho s následkom hygienickej závady tovaru.
 • po uplynutej lehote na použitie tovaru,
 • otvorený/pootvorený alebo znečistený tovar, pri ktorom vznikne možné hygienické riziko,
 • kupujúci nepredloží potrebné dokumenty o kúpe reklamovaného tovaru (dodací list, faktúra).
 •  osobitná záručná doba v trvaní 1 dňa platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, pretože v prípade takýchto vecí je potrebné uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak toto právo zanikne.B) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
 

 • osobne na prevádzke predávajúceho: Italgusto, s. r. o.,  predložením tovaru a dokladu o kúpe,
 • odoslaním tovaru (iba v prípade, že nevznikne riziko hygienickej závady) na prevádzku Italgusto, s. r. o. ,Hlavná 8, Dlhá Ves 049 55.

K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave.

Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

Spôsob vybavenia reklamácie
Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny.

Na základe rozhodnutia kupujúcého, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný si v lehote 15 dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak bola reklamácia vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 
https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2044/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/eshopy-osobne-udaje.xhtml

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákon č. 391/2015 Z. z., Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie sporu sa zahajuje na návrh spotrebiteľa, ktorého prílohou sú doklady súvisiace s predmetom sporu (potvrdenie o objednávke, o vybavení reklamácie a pod.). K tomuto návrhu sa predávajúci musí následne vyjadriť. Štátnymi orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, tými môžu byť iba tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva.

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“


Produkt bol úspešne pridaný k porovnaniu produktov!